Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Slovensko napreduje v boji proti stáčaniu kilometrov

Zdieľať na Facebooku 0

Manipulácia s odometrami je zakázaná v 26 krajinách EÚ, pričom len desať z nich má dodatočné opatrenia na preverenie počtu najazdených kilometrov pre zákazníkov.

Zdroj: Adobe Stock

Krajiny ako Belgicko a Holandsko zriadili databázové systémy, ktoré uchovávajú záznamy o najazdených kilometroch z pravidelných technických kontrol, údržby, kontrolných prehliadok v opravovniach a pod. Počet vozidiel so zmanipulovaným odometrom sa v obidvoch krajinách výrazne znížil a jav takmer zmizol. Európsky model eliminácie podvodov s odometrami pozostáva z troch základných systémových bodov:

1. Vytvorenie vnútroštátneho registra na priebežné zaznamenávanie najazdených kilometrov:

Z toho dôvodu v roku 2016 na Slovensku vznikol Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) nazývaný pracovne MileageSK. Do registra sa priebežne zaznamenávajú najazdené kilometre vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra.

2. Prepojenie národných registrov do európskej výmennej siete:

RPZV je už prepojený cez modul Mileage európskej výmennej platformy údajov v doprave EUCARIS s niektorými členskými štátmi. Kontrola odometrov na jednotlivo dovezených vozidlách sa uskutočňuje v rámci kontroly originality. Napr. pri dovozoch z Holandska sa podarilo za prvé štyri mesiace tohto roku znížiť počet manipulácií z 37% na 10,6 %, čiže o 26,4 %. To je jasný dokaz účinnosti overeného systému.

3. Zabezpečenie neustále sa zvyšujúceho počtu záznamov, ktorý zníži priestor na manipuláciu až do takej miery, že sa manipulácia nevypláca:

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci s cestnými motorovými vozidlami majú od 20. mája tohto roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV (tzv. „prispievatelia“). Údaje sa zväčša budú zasielať automatizovane priamo z produkčných systémov prispievateľov. Zaslaním informácií je zároveň splnená oznamovacia povinnosť podľa ktorej osoby, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú manipuláciu s odometrom vozidla, sú povinné bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky im známe identifikačné údaje. Prispievatelia sú od účinnosti nového zákona súčasne oprávnení dostávať a tlačiť údaje z RPZV formou požadovaného výpisu. Výpis je v súčasnosti dostupný vo všetkých pracoviskách kontroly originality vozidiel ako samostatný úkon nevyžadujúci absolvovanie kontrolu originality.

Sankcie za stáčanie kilometrov

Je zakázané neoprávnene manipulovať so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnene manipulovať s odometrom cestného motorového vozidla, vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenej manipulácie s odometrom cestného motorového vozidla.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu v SR cestné motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla, alebo inak sprostredkovávať ich predaj na trhu na Slovensku. To neplatí, ak je informácia o neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo o neoprávnenej manipulácii s odometrom zverejnená pred uvedením, sprístupnením alebo sprostredkovaním predaja a k vozidlu je pripojený výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel.

Za porušenie uvedených zákazov Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur. 

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu v SR cestné motorové vozidlá alebo inak sprostredkovávať ich predaj bez uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a bez uvedenia údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v každej zverejnenej cenovej ponuke, ako aj vo všetkých propagačných materiáloch, zmluvách a preberacích protokoloch.

Za porušenie tohto zákazu Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000.

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje uvedené zákazy, považuje sa takéto konanie za osobitné závažné porušenie povinností podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie.

Ale aktuálnym európskym snažením už nie je prioritne represia a postih za podvod s najazdenými kilometrami, keďže táto cesta sa ukázala ako absolútne neúčinná hlavne v krajinách, kde špeciálne tento druh podvodu ustanovili za trestný čin. Dvanásťročné praktické skúsenosti a výnimočné výsledky belgického systému Car-Pass potvrdili, že prevencia je oveľa účinnejšia ako sankcia. Preto Európsky parlament tento systém odporúča ako vzorový pre členské štáty EÚ.

 

Ďalšie informácie budú zverejňované na www.rpzv.sk.   

Zdroj: www.rpzv.sk

Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Blog / Slovensko napreduje v boji proti stáčaniu kilometrov